Behovsanalys

Behovsanalys

Offertutvärdering

Avtalsskrivning

Grunden för varje rationellt beslut är en aktuell nulägesbeskrivning och en allsidig behovsanalys. Med hjälp av vår mall för inventering av utrustning och kostnader kan nulägesbeskrivningen till stor del utföras av din egen personal. Vår metodik för behovsanalys bygger på strukturerade intervjuer med företrädare för olika verksamheter inom organisationen.
Tillbaka